เซิฟ minecraft [1.6.2] แจกเพชร,ทอง,เหล็ก,ถ่าน ที่ spawn [colo]

ตอบกระทู้ กลับหน้าหลัก

theasd

อังคาร, 30 กรกฎาคม 2556 (17:06:24)

มาเล่นกันนะครับ
IP 112.121.152.109
แจกเพชร,ทอง,เหล็ก,ถ่าน ที่ spawn
เปิดไหม่
รับ คน 220 คน

TTone

ศุกร์, 27 กันยายน 2556 (20:47:55)

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555559999999999999999555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555599999999555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555999999555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555559999555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555599555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555955555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555กดF3กด9

พพพพ

เสาร์, 16 พฤศจิกายน 2556 (18:00:53)

ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหััััััััััััััััััััััหหหหหหหหหหหหหหหััััััััััััััััััััหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหัััััััััััััััััััััััััหหหหหหหหหหหหหหหหหหัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััักกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่กกกกกกกกกกกกกกก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก่่่่่่ก่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

shiroKunG

อาทิตย์, 24 พฤศจิกายน 2556 (21:50:51)

เซิฟไม่หนุกเลยอะขึ้นบอกว่ามีระบบนู่นนี้นั้นแต่ไม่เห็นบอกเลยว่าใช้ไงอะ

BIGPattaYa

อาทิตย์, 1 ธันวาคม 2556 (16:32:48)

นายเราสร้างSPAWN ให้ไม่

Mamonkey

อังคาร, 3 ธันวาคม 2556 (21:16:44)

ใช้hammachiหรอครับถ้าใช้ขอIDและpassword

ZEUS Craft

ศุกร์, 13 ธันวาคม 2556 (23:23:15)

ผมขอโปรโมท minecraft 1.6.2. นะคับ
ใช้ฮามาชินะคับ
ไอดีฮามาชิ
ZEUS Craft1 ,2,3,4,5 คับ
ใส่เลขตามหลังนะคับ
มาเล่นกันมากมากนะคับ
IP.25.92.5.16

toey789

อังคาร, 17 ธันวาคม 2556 (18:55:07)

afsfs

tustopten

อังคาร, 17 ธันวาคม 2556 (18:56:37)

;lknbvcxzzxcvbwertyl; nm,.

tustopten

อังคาร, 17 ธันวาคม 2556 (18:57:25)

asdfghjk

LovaKunG

จันทร์, 23 ธันวาคม 2556 (20:41:01)

เซิฟกาก ผมเติม superVip ถาวรไป เเม่ง ban ผมผมยังไม่ทันทำไรเลยอย่าไปเล่น

koonbright

จันทร์, 23 ธันวาคม 2556 (21:25:35)

เซิฟ network minigames แอดไม่เกรียนปลับปรุงเซิฟตลอดกำลังเปิดใหม่ ไม่แลค ไม่มีบัค ip 27.254.65.53 หากผู้ใดที่สนใจ มิติใหม่ของเกม minecraft มาเลย ip 27.254.65.53 ครับ มื event ทุกอาทิตย์ minecraft v.1.6.2-1.6.4 กับ 1.7.2-1.7.3-1.7.4 ครับเข้าได้หมด ยำ้แต่หากต้องการเล่น server เอาชีวิตรอดให้ให้ v 1.6.2 นะครับ

เพจ server https://www.facebook.com/minecraftvegascom

ฟกฟกฟารฟดั้ฟีรด

อาทิตย์, 29 ธันวาคม 2556 (20:17:56)

เล่นด้วยได้ไหม

fsfsfsgsgdgd

อาทิตย์, 29 ธันวาคม 2556 (20:29:14)

นายสามัคตรงไหน

Cheer

พฤหัสบดี, 2 มกราคม 2557 (19:54:34)

8kgkihuihhkhj

Cheer

พฤหัสบดี, 2 มกราคม 2557 (19:56:15)

555222333
ตอบกระทู้ กลับหน้าหลัก